משלוחים חינם לכל חלקי הארץ | עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית | אספקה מהירה

.מדיניות פרטיות 

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד*

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכבאנא היוועץ במבוגר אחראי לפניהשימוש באתר.

1. כללי

1.1. קבוצת בטרשופ באמצעות בטרשופ בע”מ (להלן: “בטרשופ“) מכבדת את פרטיות של לקוחותיה, בכל השירותים הניתנים על-ידה, לרבות אתרי האינטרנט ו/או שירותי חשבונית ירוקה/דיגיטלית, והן של המשתמשים הנכנסים לאתר או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים על ידיה (להלן יחדיו “המשתמשים” או ” המשתמש“).

1.2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת בטרשופ במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או במסגרת שירותים אחרים שמוצעים על-ידי הקבוצה ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות של הקבוצה ו/או הרשמה לדיוור ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמשים וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתכנים, המצויים באתר ו/או הקשורים במועדון הלקוחות ו/או בניוזלטר ו/או במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו ו/או בעת מסירת מידע אחר הנאסף והנשמר במאגרי המידע של הקבוצה לצורך ניהול השירות והקשר מול השתמש, ניהול מועדון הלקוחות, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, מתן שירותים והטבות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם הקבוצה, לשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, וכן לשאר המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ו/אוהתקנון של האתר של בטרשופ. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר של האמור והתוכן מחייב אחרת.

1.4. תשומת ליבך כי עם רישום לאתר ו/או ביצוע רכישה בו ו/או שימוש באתר, תצורף למועדון הלקוחות של הקבוצה (אם וכאשר יהיה) כאמור בנוסח ההסכמה בצמוד עם מסירת פרטייך האישיים ובצמוד להסכמתך למדיניות פרטיות זו.

1.5. שימוש באתר כפוף למדיניות פרטיות זו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש או התקנון, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה אשר יופיע באתר.

1.6. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים המוצעים על-ידי הקבוצה (להלן “השירותים“), וכן לסקור את האופן שבו עושה הקבוצה שימוש במידע שנמסר על-יד המשתמש ונאסף על-ידי הקבוצה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

2. המידע הנאסף במסגרת השירותים

2.1. במסגרת השימוש בשירותים השונים הניתנים על-ידי הקבוצה, לרבות האתר או הרשמה אליו ו/או שירותים נוספים הניתנים על-ידה, ייתכן ותידרש למסירת מידע אישי אודותיך, כמפורט להלן.

2.1.1. שם מלא, כתובת מגורים מלאה, מועדי משלוחים, מיקוד, מין, תאריך לידה, פרטי התקשרות (כגון – אימייל, טלפון), מספר תעודת זהות, סיסמאות לאתרים, מידע המתקבל התחברות מגורמים צד ג’ (כגון פייסבוק וגוגל) בכפוף לבחירתך לכך, מידע ליצירת קשר עם הקבוצה, מידע טכני ומזהים דיגיטליים (כמפורט בחלק ה- Cookies להלן).

2.1.2. פרטי/אמצעי תשלום (למשל – פרטי אשראי, Paypal,Bit Apple Pay, Google Payוכו’), מידע אודות צריכה והתנהגות, ניטור תהליכי הרכישה, לרבות פרטי רכישות, היסטוריית רכישות, מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת הרשמה לאתר, מוצרים בעגלת קניות ועוד).

2.1.3. מידע כעסק אשר תידרש למסור מידע לצורך יצירת קשר עמך (למשל – שם מלא, מייל וטלפון וכו’).

2.3. מובהר בזאת כי כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. אינך מחויב למסור פרטים ו/או לתת מתן להרשאה על פי דין, ומסירתם/ מתן הרשאה לכך תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא מתן פרטים בהרשמה לאתר), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.

2.4. יש למסור מידע ו/או לעדכן מידע נכוןאמין ומדויקרק בשמך ועבור עצמךולאבשם ו/או עבור צדדים שלישייםלמעט במקרים בהם הורשית לעשות כןבמפורש ובכתב.

3. מטרות ואופן השימוש במידע

3.1. המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים על-ידי הקבוצה למטרות מאגרי המידע הרשומות כדין ולמטרות המנויות במדיניות זו.

3.2. המידע המבוקש מהמשתמש ישמש, בין היתר כדי לתפעללנהל ולספק את השירותבאתר ו/או שירותי הקבוצההתאמת חווית הגלישה באתר, הצעות, עדכונים, ניהול מועדון לקוחות, שליחת ניוזלטרים (בכפוף להסכמתך), לצורך עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או לשירותים המוצעים על ידי הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצה שיתוף פעולה עסקי ולשם מימוש מטרות מאגרי המידע הרשומות כדין של והקבוצה. המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של הקבוצה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בו, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות דיוור ישיר, לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

3.3. הקבוצה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות/להרשמה לאתר, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ניוזלטרים ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות בקשה להסרה מרשימת הדיוור כמפורט באמצעי שבו קיבלת את הדיוור.

4. Cookies

4.1. לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמתpixels ,sdk’s , google analytics(להלן יחדיו “Cookies ” ו/או “עוגיות“) לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.

4.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4. עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג’ – למשל עוגיות של חברתGoogle כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הקבוצה שימוש.

4.5. למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

google privacycheckup

4.6. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1. בטרשופ עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2. כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון ספקי שירותים (ענן, קבלות דיגיטליות וכיוצא באלו) בארץ או בחו”ל;

5.1.3. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקי

5.1.4. ת ו/או לצורך מתן שירותים והטבות, לשם תפעול מועדון הלקוחות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם הקבוצה ו/או בתוך וכחלק הקבוצה, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים;

5.1.5. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש או התקנון באתר ו/או באתרי הקבוצה, לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש והתקנונים, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.6. לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;

5.1.7. בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה ו/או למי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי;

5.1.8. במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הקבוצה ו/או מי מהחברות בה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך הקבוצה ובין החברות הבנות השונות בה, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה בקבוצה ו/או בקבוצה עצמה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. לתשומת ליבך, הקבוצה תהיה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

5.3. הקבוצה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

5.4. יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי בטרשופ עשויים להופיע קישורים/הפניות לאתרים שונים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר וכו’ ו/או הפניה לקבלת הצעות או הצטרפות למועדון הטבות המופעל על-ידי חברות חיצוניות (כגון כ.א.ל) (להלן “האתרים חיצוניים). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן עם הלחיצה כאמור תצא מהאתר המופעל על-ידי הקבוצה ותופנה לאתר חיצוני המופעל על ידי צד שלישי, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות למדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.

6. אבטחת מידע

6.1. הקבוצה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. כך, הקבוצה מתעדכנת ומיישמת באופן שוטף התפתחויות טכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת הקבוצה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הקבוצה וכי ידוע למשתמש שהקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6.2. ככל שמתבצעת סליקה באתר, האתר יהיה מאובטח עפי תקן PCI DSSפרטיכרטיס אשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי הקבוצה.

7. יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1. אתה מוזמן לפנות אלינו בכל נושא ולרבות ביחס לאמור על-ידי פניה בלשונית צור קשר באתר החברה או בכתב אל החברה והקבוצה בדוא”ל: office@bettershop.co.il. החברה והקבוצה ישתדלו להשיב בתוך פרק זמן סביר.

אנחנו כאן בשבילך

    שיחת ווצאפ

    צריכים עזרה?

    השאירו מספר טלפון ונחזור אליכם מיידית

    או
    או